Skip links

Privacyverklaring

Voorwoord

Dit privacybeleid is van toepassing op de webiste keyweo.com (en al haar subdomeinen)

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de site te informeren over:

 • De manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt (d.w.z. alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren, zoals voornaam, achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie en IP-adres).
 • De rechten van gebruikers met betrekking tot deze gegevens.
 • De beheerder van de persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt.
 • De derden aan wie deze gegevens worden doorgegeven.
 • Het cookiebeleid van de site

Dit privacybeleid vult de wettelijke kennisgeving van de site aan.

Algemene principes voor het verzamelen en verwerken van gegevens

In overeenstemming met artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679, respecteren we bij het verzamelen en verwerken van gegevens van gebruikers van de site de volgende principes:

 • Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: Gegevens worden alleen verzameld en verwerkt met de toestemming van de gebruiker. Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn of haar gegevens worden verzameld en voor welk doel de gegevens worden verzameld.
 • Specifieke doeleinden: Gegevens worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan de doeleinden zoals vermeld in de algemene gebruiksvoorwaarden. 
 • Minimalisering van gegevensverzameling en -verwerking: Er worden alleen gegevens verzameld die nodig zijn voor het uitvoeren van de doelstellingen van de site. 
 • Beperking van gegevensbewaring: Gegevens worden bewaard voor een beperkte periode, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gesteld.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: De verantwoordelijke voor de verwerking zet zich in om de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europse Verordening 2016/679, mogen het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste een van de volgende voorwaarden:

 • de gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking ;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst ;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting ;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon te beschermen;
 • de verwerking wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren ;
 • de verwerking en verzameling van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de legitieme en privébelangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt in het kader van het nagiveren op de website

Verzamelde en verwerkte gegevens en de wijze van verzameling

De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt op de website:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • IP-adres

De gegevens worden verzameld wanneer een gebruiker een van de volgende acties onderneemt: 

 • Invullen van het contact-, informatie- of offerteformulier
 • Inschrijven voor de nieuwsbrief

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart alle verzamelde gegevens op zijn computersystemen onder redelijke veiligheidsvoorwaarden gedurende een peruode van 3 jaar.

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Informatie
 • Promotieaanbiedingen
 • Prospecting
 • Statistieken
 • Contact
 • Beheer van de website

Indien de gebruiker persoonlijke gegevens over een andere persoon verstrekt, bevestigt de gebruiker dat deze persoon hem/haar gemachtigd heeft namens hem/haar te handelen, en dat:

 • De gebruiker namens die persoon toestemming geeft voor de verwerking van diens persoonsgegevens.
 • De gebruiker kennsigevingen over gegevensbescherming namens die persoon zal ontvangen. 
 • De gebruiker namens die persoon instemt met mogelijke doorfite van de gegevens naar het buitenland.

Doorgeven van gegevens aan derden

De gegevens kunnen worden dorogegeven aan verschillende tools die door Keyweo wirden gebruikt, waaronder:

 • CRM
 • Facturatie en boekhouding
 • Nieuwsbrief

evenals onderaannemers van Keyweo Communication S.L.

Hosting

De site word gehost in Zwisterland door het bedrijf Infomaniak: INFOMANIAK NETWORK SA 26, av. de la Praille 1227 Carouge Genève, Zwisterland

De hosting vindt plaats in het volgende land: Zwitserland.

Gegevensverwerking

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is KEYWEO COMMUNICATION S.L. U kunt contact opnemen met deze partij via:

 • E-mail: [email protected]
 • Contactformulier op onze website onder de pagina “Contact”
 • Postadres vermeld in de wettelijke kennisgeving

De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en methoden van de verwerking van persoonsgegevens.

Verplichtingen van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet door te geven aan derden zonder medeweten van de gebruiker en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te respecteren.

Bovendien zal de verantwoordelijke voor gegevensverwerking de gebruiker informeren in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit onevenredige formaliteiten, kosten en stappen voor de gebruiker met zich mee zou brengen.

Als de integriteit, vertrouwelijkheid of beveiliging van de persoonsgegevens van de gebruiker in gevaar komt, verplicht de verantwoordelijke voor gegevensverwerking zich de gebruiker op welke manier dan ook te informeren.

Gebruikersrechten

Volgens de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de volgende rechten:

Om de gegevensbeheerder in staat te stellen de aanvraag te verwerken, moet de gebruiker de volgende informatie verstrekken: voor- en achternaam, e-mailadres en identiteitsbewijs.

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) dagen te reageren op verzoeken van gebruikers.

Rechten van de gebruiker met betrekking tot het verzamelen en verwrken van gegevens

Recht op inzge, correctie en verwijdering

De gebruiker kan de gegevens die op hem/haar betrekking hebben inzien, bijwerken, wijzigen of laten verwijderen door de volgende procedure te volgen: een e-mail sturen naar [email protected], met de identificatiegegevens zoals vermeld aan het begin van het artikel “Gerbuikersrechten”

Recht op gegevensoverdracht

De gebruiker heeft het recht om de overdracht van zijn/haar persoonlijke gegevens, die in het bezit zijn van de site, naar een andere site aan te vragen door een e-mail te sturen naar [email protected], met de identificatiegegevens zoals vermeld aan het begin van het artikel “Gebruikersrechten”.

Recht op beperking van en bezwaar tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om te verzoeken om beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door de site. De site kan dit alleen weigeren als er legitieme en dwingende redenen zijn, die kunnen domineren boven de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om de beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens, moet de gebruiker een e-mail sturen naar [email protected], met de identificatiegegevens zoals vermeld aan het begin van het artikel “Gebruikersrechten”.

Recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd process

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet onderworpen te worden aan besluiten die uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, indien deze besluiten rechtsgevolgen hebben of hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloeden.

Recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij/zij kan regelen wat er met zijn/haar verzamelde en verwerkte gegevens moet gebeuren in het geval van overlijden.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als de verantwoordelijke voor de verwerking niet ingaat op het verzoek van de gebruiker, of als de gebruiker van mening is dat een van de hierboven genoemde rechten wordt geschonden, heeft hij/zij het recht om een klacht in te dienen bij de AEPD (Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es/) of bij een bevoegde rechter.

Gebruik van “cookie” bestanden

De site kan gebruikmaken van “cookie” technologie.

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat door de site op de harde schrijf van de gebruiker wordt opgeslagen en informatie bevat over het surfgedrag van de gerbuiker.

Deze bestanden stellen de website in staat om statistieken en informatie over het verkeer te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de service ten voordele van de gebruiker te verbeteren.

Toestemming van de gebruiker is vereist voor het gebruik van “cookie”-bestanden waarbij persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd.

Deze toestemming van de gebruiker is geldig voor maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site opnieuw om toestemming vragen om “cookie”-bestanden op de harde schijf van de gebruiker op te slaan.

Bezwaar van de gebruiker tegen het gebruik van “cookies” door de site

Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat ze de registratie van deze “cookies” kunnen voorkomen door hun browsersoftware te configureren.

Ter informatie kan de gebruiker op de volgende adressen de te volgen stappen vinden om zijn navigatiesoftware zo te configureren dat deze geen “cookies” opslaat

De gebruiker kan ook de cookie-instellingen op de site beheren om te bepalen welke soorten cookies tijdens het browsen worden geactiveerd.

Deze instellingen zijn beschikbaar via de: Cookie beheer module.

Als de gebruiker besluit om cookies te deactiveren, kan hij of zij nog steeds de site blijven gebruiken. Het is echter belangrijk op te merken dat de site mogelijk niet optimaal werkt na deze wijziging. Eventuele problemen als gevolg van deze aanpassingen kunnen echt niet worden beschouwd als de schuld van de site-eigenaar.

Beschrijving van de “cookies” due door de site worden gebruikt

De eigenaar van de site vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens de navigatie:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden over het algemeen alleen geactiveerd als reactie op handelingen die u verricht en die overeenkomen met een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd voor het gebruik ervan.  Als deze categorie cookies – die geen persoonlijke gegevens opslaan – echter wordt geblokkeerd, werken sommige delen van de site mogelijk niet.

Prestatie cookies

Deze cookies helpen ons het aantal bezoeken aan onze website te meten en de bronnen van het verkeer te identificeren om de prestaties te meten en te verbeteren. Ze stellen ons ook in staat te zien welke pagina’s het meest en minst worden bezocht, en hoe bezoekers door de site navigeren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en geanonimiseerd. Als u deze categorie cookies niet accepteert, kunnen we niet weten wanneer u onze website hebt bezocht.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit en personalisatie van onze site te verbeteren, zoals het gebruik van video en instant messaging diensten. Ze kunnen worden ingeschakeld door ons of door derden wiens diensten op onze websitepagina’s worden gebruikt. Als u deze categorie cookies niet accepteert, werken sommige of al deze functies mogelijk niet naar behoren.

Cookies voor gerichte advertenties

Onze reclamepartners kunnen deze cookies op onze website plaatsen. Ze worden gebruikt om uw interesses te profileren en u gerichte advertenties op andere sites te laten zien. Ze identificeren alleen uw browser en apparaat. Als u deze cookies niet accepteert, ziet u minder relevante advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Tijdens het browsen op onze site moet u er rekening mee houden dat er cookies van derden kunnen worden opgeslagen.

Meer specifiek, zijn de volgende derden partijen betrokken:

 • Google LLC
 • Facebook, Inc.
 • ActiveCampaign, LLC
 • Agilation SAS
 • Slack Technologies, LLC
 • Pipedrive Inc
 • Microsoft Corporation

Cookies kunnen informatie verzamelen zoals:

 • IP-adres
 • Besturingssyteem (OS)
 • Bekeken pagina’s en zoekopdrachten
 • Tijd en datum van verbinding
 • Acties ondernomen op de site

Daarnaast integreert de site sociale netwerkfuncties, waardoor de gebruiker zijn/haar activiteiten op de site kan delen. Cookies van deze sociale netwerken kunnen daarom worden opgeslagen op de computer van de gebruiker wanneer hij/zij deze functies gebruikt.

De gebruiker wordt erop gewezen dat deze sites hun eigen privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden hebben, die kunnen verschillen van die van deze site. De site-eigenaar nodigt gebruikers uit om het privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van die sites te raadplegen.

Voorwaarden voor het wijzigen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan op elk moment worden bekeken op de website keyweo.com.

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om dit privacybeleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat dit privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt op: 14 januari 2023.

Notez ce page